Good Samaritan Society

  • Ellsworth, KS 67439, USA